Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

เสวนา “ชีวิตและความอยู่รอดภายใต้แรงกดดันทางเศรษฐกิจ”

February 15 @ 1:00 pm - 3:30 pm

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา แรงงานนอกระบบจำนวนมากยังไม่สามารถฟื้นตัวจากวิกฤติหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ อีกทั้งภาวะเงินเฟ้อ และภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง ทำให้แรงงานนอกระบบได้รับผลกระทบจากวิกฤติค่าครองชีพที่สูงขึ้น ข้าวของแพง ต้นทุนวัตถุดิบสูง ส่งผลให้แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่มีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบากและคุณภาพชีวิตลดลง

ระหว่างมิถุนายน-พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพได้ร่วมกับ WIEGO สำรวจผลกระทบจากวิกฤตค่าครองชีพกับแรงงานนอกระบบ บัดนี้งานสำรวจได้เสร็จสิ้นลงแล้ว มูลนิธิฯ จึงกำหนดจัดเสวนา “ชีวิตและความอยู่รอดภายใต้แรงกดดันทางเศรษฐกิจ” ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:00 – 15:00 น. ณ SEA-Junction ชั้น 4 BACC หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการนำเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสู่สาธารณะ

วัตถุประสงค์

เพื่อนำเสนอรายงานผลการศึกษาผลกระทบวิกฤติค่าครองชีพต่อแรงงานนอกระบบ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อสาธารณะ

ผู้เข้าร่วมจำนวน 35 คน ประกอบด้วย

  1. ตัวแทนแรงงานนอกระบบ 4 อาชีพ ได้แก่ ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ลูกจ้างทำงานบ้าน ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง และผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
  2. คณะผู้จัด

กำหนดการเสวนา

ชีวิตและความอยู่รอดภายใต้แรงกดดันทางเศรษฐกิจ

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:00 – 15:30 น.

ณ SEA-Junction ชั้น 4 BACC หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

 

เวลา กิจกรรม
13:00-13:30 น. ลงทะเบียน
13:30-13:45 น.    รายงานผลการศึกษาผลกระทบวิกฤติค่าครองชีพต่อแรงงานนอกระบบ โดย นางพูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ์
13:45-13:50 น.     ชมวิดิทัศน์ “ผลกระทบวิกฤตค่าครองชีพต่อแรงงานนอกระบบ”
13:50-14:00 น. ร่วมกันแชร์วิดิทัศน์ “ผลกระทบวิกฤตค่าครองชีพต่อแรงงานนอกระบบ”
14:00-15:00 น. เสวนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดย ตัวแทนแรงงานนอกระบบ

• นางรุ่งฤดี มะโนศรี อาชีพผู้รับงานไปทำที่บ้าน

• นางอรุณี สะแกนอก อาชีพลูกจ้างทำงานบ้าน

• นายจิรวัฒน์ ลาเลิศ อาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง

• นางสาวรัสมี แดนดงเมือง อาชีพผู้ค้าหาบเร่แผงลอย

ดำเนินรายการ โดย นางพูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ์

15:00-15:30 น. ถาม-ตอบ และปิดการเสวนา

 

หมายเหตุ: มีการไลฟ์สดผ่านเพจ Facebook –มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ HomeNet Thailand

Details

Date:
February 15
Time:
1:00 pm - 3:30 pm
Event Category: