Brief Description

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน กำลังเป็นที่ถกเถียงกันในวงกว้าง เนื่องจากมีการนิยามความหมายอันกว้างขององค์กรไม่แสวงกำไร อีกทั้งมีเงื่อนไขที่จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคประชาสังคม ในขณะเดียวก็มีร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา ร่างกฎหมายทั้งสองฉบับนี้ต่างมีผลกระทบต่อภาคประชาสังคมและองค์กรไม่แสวงหากำไรนอกภาครัฐ (NGOs) ดังนั้น เพื่อที่จะทำความเข้าใจรายละเอียดของร่างพ.ร.บ.ทั้งสองฉบับให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเปิดพื้นที่ในการสะท้อนข้อคิดเห็นเรื่องการสร้าง(หรือทำลาย)สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการทำงานของภาคประชาสังคม งานเสวนาเรื่อง “การควบคุม (หรือครอบงำ) ภาคประชาสังคมในไทย?” จึงได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 17.30 น. ดำเนินรายการโดยลัทธพล จิรปฐมสกุล (เจ้าหน้าที่โครงการ SEA Junction) ร่วมเสวนาโดย:

  • สัณหวรรณ ศรีสด, ที่ปรึกษากฎหมายคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (ICJ)
  • Phil Robertson, รองผู้อำนวยการสำนักงานเอเชีย Human Rights Watch
  • สุนทรี หัตถี เซ่งกิ่ง, กรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
  • นาดา ไชยจิตต์, ที่ปรึกษาการรณรงค์สิทธิมนุษยชน มูลนิธิมานุษยะ (Manushya Foundation)

Photographer

Rosalia Sciortino และลัทธพล จิรปฐมสกุล