เราเรียนรู้ที่จะคุ้มครองสังคมแค่ไหนหลังโควิด 19

วิกฤตโควิด-19 อาจมิได้เป็นเพียงแค่ปัญหาสุขภาพ แต่ยังครอบคลุมปัญหาเชิงโครงสร้าง และกระทบสู่ปัญหาอื่นๆ ที่ยังคงฝังรากลึกจนทวีความรุนแรงเป็นวงกว้าง สร้างผลกระทบที่รุนแรงต่อกลุ่มเปราะบางและคนชายขอบ

การบริจาคเพื่ออนาคต

เมื่อพูดถึงการบริจาคเพื่อการกุศลแล้ว คนไทยนับว่าไม่แพ้ใคร ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะจารีตของ “การให้” ที่ฝังรากลึกอยู่ในพุทธศาสนาแบบเถรวาท

Commentary on the Book “Who Cares?: COVID-19 Social Protection Response in Southeast Asia”

In this commentary, Ben Harkins expresses his view on how the Book “Who Cares?” highlights the existing structural inequality of Southeast Asia societies, and how the coverage of the social protections in the region is defined by ‘deservedness’ rather than ‘universality’. Leaving the marginalized groups and the informal sector workers become the most painful victims of the crisis, as always.

Education in the Eyes of A High School Student

The education we have been receiving is designed by the military dictatorship to spawn slaves to the military itself. Its under-democratic nature and the intermingled existence of distorted “facts” and discrimination within it have pushed us to boycott this military slave education. One more reason we are boycotting it is that the military dictatorship has murdered thousands of students and teachers and then has reopened schools and universities to make the wheels of their bureaucracy turn. We will not be going to school through the very doors open by bloodstained hands.

ดุลยภาพดุลยพินิจ : นโยบายสังคมกับการเลือกตั้ง

ชวนสำรวจนโยบายสังคมกับการเลือกตั้ง 66 เมื่อพรรคการเมืองยังคงไม่ได้คิดนโยบายที่ ‘ตอบโจทย์’ แก่กลุ่ม ‘ผู้ที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง’ แล้วทิศทางในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลใหม่จะเป็นเช่นไร หากเรายังไม่ยอมรับที่จะถอดบทเรียนจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา

Military’s Oppression and Resistance Groups in Karenni (Kayah) State

Kayah State -now called as- Karenni State becomes one of the most active states of the country in resilient fights and growing numbers of freedom fighters. The state, having the long history of political resistance and presence of two major ethnic armed organizations become one of the revolution’s prominent places where different groups of young freedom fighters, including K.N.D.F (Karenni National Defense Force) shelter as training grounds and battle area to control the state against the military.